top of page

Heeft u vragen of opmerkingen rondom ons Privacy Statement? Neem gerust contact op.

E-mail: marc@amb-ingenieurs.nl

Postadres: Ringbaan Noord 193-20,

5046 AB Tilburg

Privacy Statement

Adviesbureau Markslag Beljaars BV hecht veel belang aan de privacy van de bezoekers van haar website en van haar klanten en daarom gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

In deze privacy statement laat Adviesbureau Markslag Beljaars BV weten hoe er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Contactgegevens

De contactgegevens van Adviesbureau Markslag Beljaars BV zijn als volgt:

Naam: Adviesbureau Markslag Beljaars BV
Bezoek- en postadres: Ringbaan Noord 193-20, 5046 AB Tilburg KvK-nummer: 18081317
Algemeen telefoonnummer: 013-5439490
Algemeen e-mailadres: info@AMB-ingenieurs.nl
Website: www.AMB-ingenieurs.nl

Verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over een persoon of die in verband kunnen worden gebracht tot een persoon. Het verzamelen, bewaren en gebruiken vanpersoonsgegevens, noemen we het ‘verwerken van persoonsgegevens’. Dat is een begrip uitde wet. Adviesbureau Markslag Beljaars BV houdt zich bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de wet- en regelgeving. Hieronder leest u welke persoonsgegevens dat kunnen zijn en waarvoor we die verwerken.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Adviesbureau Markslag Beljaars BV verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruikmaakt van de diensten van Adviesbureau Markslag Beljaars BV en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt en/of onze website bezoekt. Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.

Als u (als klant) gebruikmaakt van de dienstverlening van Adviesbureau Markslag Beljaars BV dan wel gebruik maakt van de website, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Algemene gegevens zoals uw voor- en achternaam, adres, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres;

 • Bankrekeningnummer, om betalingen van u te kunnen ontvangen of betalingen aan u te doen;

 • Overige persoonlijke gegevens die u actief aan ons verstrekt (bijvoorbeeld bij het versturen van een contactformulier of tijdens het contact met Adviesbureau Markslag Beljaars BV);

 • Locatiegegevens;

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;

 • Internetbrowser en apparaat type;

Als u bij Adviesbureau Markslag Beljaars BV solliciteert, gelden er specifieke regels, die

hieronder onder het kopje ‘sollicitatie’ nader zijn uitgewerkt.

Verwerken wij bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

Anders dan de verwerking van betalingen, zijn de website(s) en de dienstverlening van Adviesbureau Markslag Beljaars BV niet gericht op activiteiten waarvoor de verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens noodzakelijk is. Adviesbureau Markslag Beljaars BV verzoekt u dan ook deze gegevens niet te verstrekken. Verder heeft Adviesbureau Markslag Beljaars BV op geen enkele wijze de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Adviesbureau Markslag Beljaars BV kan echter helaas niet controleren of een bezoeker minderjarig is en daarom raadt Adviesbureau Markslag Beljaars BV ouders of voogd aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen teneinde te voorkomen dat gegevens over minderjarigen door Adviesbureau Markslag Beljaars BV worden verwerkt.

Als u bij Adviesbureau Markslag Beljaars BV solliciteert, gelden er specifieke regels, diehieronder onder het kopje ‘sollicitatie’ nader zijn uitgewerkt.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Adviesbureau Markslag Beljaars BV verwerkt persoonsgegevens ter uitvoering van een overeenkomst en op basis van wettelijke verplichtingen. De persoonsgegevens die Adviesbureau Markslag Beljaars BV verwerkt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 1. voor het opstellen en uitvoeren van een overeenkomst;

 2. voor het verwerken en afhandelen van betalingen;

 3. voor het verrichten van de werkzaamheden;

 4. voor het factureren van de werkzaamheden;

 5. om u te informeren over actualiteiten en diensten (bijvoorbeeld nieuwsbrieven, seminars, blogs);

 6. voor het analyseren en verbeteren van de dienstverlening (waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens over het gebruik van de website);

 7. teneinde te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;

 8. voor de doeleinden als hierna onder het kopje ‘sollicitatie’ opgesomd;

Indien Adviesbureau Markslag Beljaars BV uw persoonsgegevens voor andere, bijvoorbeeld commerciële, doeleinden wil verwerken dan hierboven omschreven, doet Adviesbureau Markslag Beljaars BV dit op basis van een gerechtvaardigd belang of nadat uw uitdrukkelijke toestemming is gevraagd en verkregen. Deze toestemming kunt u vervolgens op ieder moment en zonder opgaaf van redenen intrekken.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Bij het verwerken van uw gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid. Adviesbureau Markslag Beljaars BV zal niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is. Dit betekent ook dat wij uw gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in dit privacyreglement noemen. Adviesbureau Markslag Beljaars BV zal zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden/commerciële derde partijen verstrekken voor andere doeleinden, tenzij wij daartoe gehouden zijn op grond van de wet of door een rechterlijke uitspraak verplicht worden deze gegevens aan een derde te verstrekken of er via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan. Ook zullen wij uw gegevens nooit verkopen of verhuren aan derde partijen.

Het bewaren van uw persoonsgegevens

Bij het bewaren van persoonsgegevens is ons uitgangspunt dat wij gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verwerkt hebben. Wij hanteren verschillende bewaartermijnen voor uw gegevens. Wij bepalen de bewaartermijn op basis van de wet- en regelgeving. Gegevens kunnen door ons langer bewaard worden wanneer wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben (bijvoorbeeld wanneer er een juridische procedure loopt of is aangekondigd en wij ons moeten kunnen verweren).

Google Analytics en cookies

De website van Adviesbureau Markslag Beljaars BV maakt gebruik van Google Analytics en van functionele, analytische en tracking cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een eerste bezoek aan onze website worden opgeslagen in de browser van uw apparaat (bijvoorbeeld: pc, tablet of smartphone). Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Google Analytics is een webanalyse-service die statistieken over websitebezoek bijhoudt. De functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden waardoor wij in staat zijn de website(s) te optimaliseren. Via de andere cookies krijgt Adviesbureau Markslag Beljaars BV anoniem inzage in haar websitebezoek en het surfgedrag (bijvoorbeeld: bezoekersaantallen, populaire pagina’s enonderwerpen). Op deze manier kan Adviesbureau Markslag Beljaars BV het aanbod beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. De analytische cookies bevatten geen persoonlijke data.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van uw browser verwijderen. Het blokkeren of verwijderen van de functionele cookies kan leiden tot een verminderde werking van de website. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Sociale media

Op de website van Adviesbureau Markslag Beljaars BV wordt door middel van sociale media knoppen verwezen naar de sociale media zoals LinkedIn en Facebook. Deze knoppen kunt u gebruiken voor informatie over Adviesbureau Markslag Beljaars BV of om Adviesbureau

Markslag Beljaars BV te promoten of informatie over haar te delen op deze sociale media. Op het moment dat u een dergelijke link of button aanklikt, verlaat u onze website en zijn deze derde partijen verantwoordelijk voor het cookiegebruik op hun website. Hier hebben wij geen invloed op. Door een sociale media knop te gebruiken wordt er door deze partijen een “sociaal media cookie” geplaatst, zodat zij u herkennen wanneer u iets wilt delen. Cookies zijn kleinetekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. Deze kunt u ook weer verwijderen. We verwijzen daarom voor meer (cookie)informatie naar de websites van deze aanbieders.

Sollicitatie

Verwerken persoonsgegevens

Als u bij Markslag Beljaars BV solliciteert, reageert op een vacature of op andere wijze interesse toont om werkzaamheden te verrichten voor Adviesbureau Markslag Beljaars BV, kunnen door u aan Adviesbureau Markslag Beljaars BV of aan een aan onze organisatie verbonden persoon, persoonsgegevens worden verstrekt. Zoals via het contactformulier op de website, per post of via een e-mail. Hierbij worden bijvoorbeeld NAW-gegevens, opleidingsgegevens of contactgegevens verstrekt.

Doeleinden

Markslag Beljaars BV kan deze en andere verstrekte persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende uw vorige banen, getuigschriften, referenties, gegevens over uw beschikbaarheid en interesses, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit, bankrekening verwerken voor de volgende doeleinden:

 • de beoordeling van uw geschiktheid voor een functie die beschikbaar is of kan komen;

 • de beoordeling of u bij ons mag werken;

 • Het leggen en onderhouden van contact;

 • Het beantwoorden van door u gestelde vragen of het verstrekken van door u

  gevraagde informatie;

 • Het maken van een selectie van kandidaten om een sollicitatieprocedure mee te

  starten;

 • Het doorlopen van een sollicitatieprocedure;

 • Het voeren van een juiste administratie en intern beheer;

 • Het behandelen van uw eventuele klachten en het oplossen van geschillen;

 • Het doorlopen van de precontractuele fase met u en het kunnen aangaan van een

  (arbeids-)overeenkomst met u;

 • u toegang te kunnen verstrekken tot terreinen, gebouwen en lokalen;

 • ter waarborging van de veiligheid van u, andere personen en goederen;

 • de afhandeling van de door u in het kader van het sollicitatietraject gemaakte

  onkosten, indien deze door ons worden vergoed;

 • de uitvoering of toepassing van een wet.

Social Media

Het kan ook voorkomen dat Adviesbureau Markslag Beljaars BV de social media profielen van de kandidaat raadpleegt als onderdeel van het sollicitatieproces, denk hierbij aan LinkedIn of Facebookprofielen. Dit doen we alleen wanneer dat nodig en relevant is om te bepalen of iemand geschikt is voor een functie bij ons. De gegevens van de kandidaten die binnenkomen tijdens de sollicitatie worden alleen gedeeld met de medewerkers die betrokken bij het sollicitatieproces.

Rechtsgrond(en) voor de verwerking

De verwerkingen in het kader van de hiervoor genoemde doeleinden hebben elk minimaal een rechtsgrond. Hieronder worden deze rechtsgronden toegelicht.

Toestemming

De rechtsgrond toestemming is van toepassing indien u vrije, expliciete, ondubbelzinnige toestemming aan Adviesbureau Markslag Beljaars BV heeft gegeven om uw persoonsgegevens te mogen verwerken. Als wij persoonsgegevens verwerken op basis van de door u verleende toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Indien verwerking uitsluitend plaatsvindt op basis van de door u verleende toestemming, dan mag er, nadat u uw toestemming heeft ingetrokken, geen verdere verwerking meer plaatsvinden. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Precontractuele maatregelen

In een aantal gevallen baseren wij de verwerking op uw verzoek tot het nemen van maatregelen vóór het sluiten van een overeenkomst met als doel het kunnen sluiten van deze overeenkomst. Als u bijvoorbeeld wenst dat wij met u een arbeidsovereenkomst aangaan, is het noodzakelijk in dat kader een of meer van eerder genoemde persoonsgegevens te verwerken.

Belangenafweging

De verwerking van uw persoonsgegevens is in sommige gevallen noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Adviesbureau Markslag Beljaars BV of van een derde. In dat geval beoordeelt Adviesbureau Markslag Beljaars BV of uw belangen en grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen dan die gerechtvaardigde belangen. Alleen als dat niet het geval is, verwerkt Adviesbureau Markslag Beljaars BV uw persoonsgegevens op grond van de grondslag van de belangenafweging.

Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens

Adviesbureau Markslag Beljaars BV zal u vooraf informeren over gevallen waarin u verplicht bent om persoonsgegevens te verstrekken die vervolgens door Adviesbureau Markslag Beljaars BV verwerkt moeten worden op grond van:

 • een wettelijke of contractuele verplichting en/of;

 • omdat dit een noodzakelijke voorwaarde is om een overeenkomst te kunnen sluiten.

In dat geval zal u tevens worden geïnformeerd over de gevolgen die verbonden zijn aan uw eventuele weigering om deze persoonsgegevens te verstrekken.

Adviesbureau Markslag Beljaars BV maakt in de vacaturetekst duidelijk welke (persoons)gegevens minimaal benodigd zijn om te kunnen beoordelen of u toegelaten wordt tot de sollicitatieprocedure. Wanneer u deze persoonsgegevens niet (volledig) aanlevert, kan Adviesbureau Markslag Beljaars BV besluiten u niet tot de procedure toe te laten. In iedere fase van de sollicitatieprocedure kan om aanvullende (persoons)gegevens worden gevraagd. Daarbij zal worden toegelicht wat de consequentie is wanneer deze (persoons)gegevens niet worden verstrekt. Wanneer Adviesbureau Markslag Beljaars BV uiteindelijk besluit met u een arbeidsovereenkomst aan te gaan, kan Adviesbureau Markslag Beljaars BV u eveneens verplichten aanvullende (persoons)gegevens te verstrekken om de overeenkomst aan te kunnen gaan. Ook dan zal worden toegelicht wat de consequentie is wanneer deze (persoons)gegevens niet worden verstrekt.

Bewaartermijnen

Als u solliciteert of concreet interesse toont in een vacature of het verrichten van werkzaamheden voor Adviesbureau Markslag Beljaars BV dan bewaart Adviesbureau Markslag Beljaars BV uw persoonsgegevens die aan haar verstrekt worden zolang de sollicitatieprocedure loopt en/of er over en weer interesse wordt getoond in het mogelijk aangaan van een arbeidsovereenkomst. Uw persoonsgegevens zullen worden verwijderd binnen vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure of wanneer er gedurende vier weken geen contact meer heeft plaatsgevonden, uiterlijk binnen de vier weken daarna. Het voorgaande lijdt uitzondering wanneer u toestemming geeft om uw persoonsgegevens langer op te slaan. In dat geval worden uw persoonsgegevens tot maximaal één jaar na toestemming bewaard.

In het geval van klachten of geschillen over het contact of de sollicitatieprocedure worden uw persoonsgegevens bewaard gedurende de behandeling van deze klachten en geschillen. Wanneer het duidelijk is dat een klacht of geschil is opgelost dan zullen de daarvoor bewaarde persoonsgegevens worden verwijderd.

Het beveiligen van uw persoonsgegevens

De beveiliging van jouw persoonsgegevens is bij ons goed geregeld door fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Wij kennen daardoor een passend beschermingsniveau. Wij stellen dit ook periodiek bij wanneer dit nodig is.

U dient zich ervan bewust te zijn dat u zelf verantwoordelijk bent voor de beveiliging van uw computerapparatuur en/of telefoon en van uw eigen internetverbinding, en dat deze nooit 100% veilig is. De verzending van persoonsgegevens via internet geschiedt dan ook op eigen risico.

Uw rechten

Op grond van de AVG komen u diverse rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens toe:

 • het recht op inzage en kopie;

 • het recht op rectificatie;

 • het recht op het wissen van gegevens;

 • het recht op beperking van de verwerking;

 • het recht bezwaar te maken tegen de verwerking;

 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens;

 • het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Indien u gebruik wil maken van uw rechten, kunt u een verzoek indienen via de in deze verklaring genoemde contactgegevens. Let op: bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat Adviesbureau Markslag Beljaars BV niet in alle gevallen gehoor hoeft te geven aan een verzoek ter uitoefening van één van voornoemde rechten.

Binnen een maand nadat Adviesbureau Markslag Beljaars BV een verzoek ter uitoefening van één van voorgenoemde rechten van u heeft ontvangen, zal Adviesbureau Markslag Beljaars BV u informeren. Daarbij zal zij aangeven of en hoe aan uw verzoek gevolg gegeven en zo niet, waarom niet. Indien dit in verband met het verzoek noodzakelijk is, kan Adviesbureau Markslag Beljaars BV de reactietermijn van een maand verlengen. Adviesbureau Markslag Beljaars BV zal in dat geval binnen één maand aan u kenbaar maken binnen welke termijn alsnog gereageerd wordt. Het uitoefenen van de recht(en) door u is in beginsel kosteloos.

Vragen en recht op inzage en correctie

Voor vragen, danwel inzage of correctie van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de heer Marc Beljaars via telefoonnummer 013-5439490 of kim@AMB-ingenieurs.nl.

Wijzigingen privacybeleid

Adviesbureau Markslag Beljaars BV behoudt zich het recht voor het privacybeleid te allen tijde aan te vullen of te wijzigen. Het is daarom raadzaam om het privacybeleid regelmatig te raadplegen. Het privacybeleid is voor het laatst aangevuld en/of gewijzigd op 28-08-2019.

Indienen klacht bij de toezichthouder

Het kan zijn dat u, ondanks de zorgvuldige aanpak van Adviesbureau Markslag Beljaars BV een klacht heeft over de wijze waarop Adviesbureau Markslag Beljaars BV uw persoonsgegevens verwerkt en/of met uw rechten omgaat. U kunt dan een klacht indienen bij de toezichthouder. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

bottom of page